prodato Things To Know Before You Buyturbo-folka. Turbo-folks se na skali `anrova srpske popularne muzike upravo i izdvaja the perfect time to po~etkom devedesetih spaja elemente tzv. urbanog zvuka sa nasle

u ostalog, i te`we srpskih i hrvatskih intelektualaca potpisnika Be~kog dogovora. Na govornom podru~ju srpskohrvatskog jezika nastale su tri dr`ave, i od jednog jezika nastala su tri - srpski, hrvatski i bosanski.

zakqu~iti da su tadawi imenodavci samo hteli doprineti simboli~nom preplitawu razli~itih imena ''troimenog naroda'' u dotada ~vrsto srpskom korpusu naziva ulica prestonice. Ipak, i ve ina novih naziva bila je vezana za srpsku istoriju i geografiju. Simptomati~no je da je common Petar @ivkovi , predsednik Ministarskog saveta u doba najkru e diktature, dobio ulicu jo 1929, a Stjepan Radi tek 1935, na novom valu poku aja sporazuma srpske i hrvatske opozicije. Zna~ajnu grupu imena ~inila su i ona kojima se izra`avala zahvalnost na pomo i dr`avama saveznicama u Velikom ratu ali istovremeno i potvr

ivawa dugova valutni sistem dr`ave ~ini vrlo rawivim. Sa ovim povezano je i vezivawe doma e za neku stranu valutu. Sistem fiksnog kursa spre~ava adekvatno informisawe u~esnika na tr`i tu o valutnim kretawima, i prilikom devalvacije odjednom pove ava obaveze u doma oj valuti subjekata ~iji su dugovi denomirani u stranu valutu.

a je "velika" politi~ka grupa u EP. Wihovih 48 poslanika su fizi~ki sme teni u delu skup tinske sale izme

Croatian, like a ordinarily purist language, hasn't acknowledged international language styles passively, but has tailored loanwords In accordance with its regulations, concurrently activating its expressive prospective by generating calques as substitutes for international language models.

diskurs popularnih muzi~kih kultura. Pojava i imix MTV zvezde/holivudske glumice osnovna je matrica u formirawu lokalnih slika i mre`a zna~ewa: ipak, ovaj odnos se ne sme svoditi na puko preuzimawe i ponavqawe obrasca. U kontekstu istorije turbo-folka, `ena-zvezda je mewala status od prvobitnog transparentnog zastupawa revival-a patrijarhata, do dana weg inicirawa imid`a poliseksualne zvezde i pledirawa na popularnu urbanu kulturu mladih kroz osoben spoj zaostataka lokalnog i aktuelnih elemenata globalnih muzi~kih `anrova. Kao paradigmu potoweg slu~aja, uze u pojavu turbo-folks (pop-folk) peva~ice Jelene Karleu e. Sa promenom statusa scene turbo-folka, do lo je do prestrukturirawa odnosa lokalnih i globalnih elemenata unutar `anra. JK je simptom takve situacije, tendencije pomaka ka globalnoj pop-kulturi. O tome svedo~i i wen novi album, na kojem se pojavquju (i prethodno najavquju u javnosti) uticaji i primese pop, rok i hip-hop muzike. U populisti~kim medijima, kovanica people ili turbo-people peva~ica sve ~e e biva zamewena odrednicom pop-folks. Najavquje se da e novi menaxer JK biti "Xorx Levendis, marketin ki mag koji uspe no vodi karijere Vitni Hjuston, Santane, Pink i drugih svetskih zvezda".

14 Ovaj difficulty se prevazilazi preciznom raspodelom zaduzenja; meðutim, tesko da se ti konflikti mogu u potpunosti izbeãi, jer je povlasãeni status starijih u mornarici deo tradicionalnih odnosa. fifteen Po pravilu su kolektivi na manjim brodovima mnogo slozniji od onih na veãim, sto za novog èlana moze biti bolje ili gore, u zavisnosti od njegovih liènih osobina; on bi u svakom sluèaju morao da maksimalno izbegava oslanjanje na formalni autoritet i ishitrene postupke. Posada ãe neretko na najneverovatnije naèine pokusati da ispita "kakvog je kova" novi èlan. Ali, ako ne naseda na provokacije, ne gubi zivce i prisebnost tek tako, najverovatnije ãe proãi probu i biti prihvaãen kao "novi èlan porodice". Pomorac ãe èesto biti suoèen sa mnogo nepredviðenih okolnosti, ali uvek mora da saèuva bistru glavu ­ verovatno su ovakve "probe" upravo dokaz posadi da se na novog èlana uvek moze raèunati. Na veãim brodovima su odnosi slièniji onim u kopnenim jedinicama, pre svega zbog velièine tih kolektiva. Pa èak i u njima se te probe desavaju, iako reðe.

Lukiã i Jovanoviã (2003-a) su, na uzorku od 1200 zena sa decom, koje su (bile) u braku i imaju radno iskustvo, nasle da u kolektivima u kojima veãinu èine muskarci forty four% ispitanica smatra da se oni sa potcenjivanjem odnose prema koleginicama. Bez obzira na polnu strukturu kolektiva ­ u 60% sluèajeva ispitanicama je direktno nadreðen muskarac. Autorke zakljuèuju da je "jos uvek ziva praksa uskraãivanja jednakih sansi zenama za napredovanje, odnosno da postoje "nevidljive prepreke" koje stoje na putu zenama do odgovornijih pozicija". Istrazivanje koje je sprovedeno tokom aprila, maja i juna 2003. godine na uzorku od oko 100 visoko obrazovanih zena iz razlièitih delatnosti, od kojih je oko 50 na rukovodeãim polozajima razlièitog nivoa ­ menadzerke, a oko 50 na nerukovodeãim (Smiljaniã, u pripremi), pokazalo je da su zene generalno zadovoljne moguãnosãu za napredovanjem u ustanovi u kojoj rade (njih 72%). 35% ispitanica slaze website se sa stavkom "Mislim da se u nasem drustvu negativno ocenjuju zene koje imaju uspesne karijere" (od toga 7% u potpunosti). Sa sadrzajem stavke "Èini mi se da neke moje kolege smatraju da zene nisu podjednako dobri radnici kao muskarci" slaze se 40% ispitanica (od toga 14% u potpunosti). Sa stavkom "Mislim da muskarcima nimalo ne smeta da im zena bude sef" ne slaze se 44% ispitanica (od toga 18% u potpunosti), a slaze 28%. U okviru istrazivanja voðen je i kraãi razgovor sa svakom od njih o tome da li vide nekakve prepreke u napredovanju u karijeri koje bi bile specifiène za zene (odgovori nisu bili ponuðeni).

... Ispitivanje uticaja engleskog jezika na srpski u proteklih nekoliko decenija rezultiralo je brojnim studijama koje su se bavile ovim fenomenom prvenstve- no iz sociolingvističke, etnolingvističke, leksikografske, leksikološke i kontra- stivno-kontaktne perspektive. 2 Na temeljima kontaktne lingvistike i konkretnim istraživanjem engleskog i srpskohrvatskog jezika, predstavljenim u značajnim studijama R.

unarodnih finansijskih institucija ili drugih dr`ava, sva je prilika da e do`iveti potpuni privredni kolaps i ogroman pad dru tvenog proizvoda. ^ak i posle zaustavqawa krize, mogu nosti za oporavak su joj veoma slabe bez stranih investicija, kredita i stru~ne pomo i. Konkretno, razvijene zemqe imaju dve osobine, ugra

oko reke Raske i, svojim povoljnim geografskim polozajem, otvoren za prijem putnika i roba kako iz pravca Kosova, tako i iz pravca centralne Srbije. Kako belezi putopisac Ivan Frano Jukiã, 1852. godine Novi Pazar broji 12 hiljada stanovnika, u oko èetiri hiljade domova, sto ga èini drugom po velièini varosi u Bosanskom ajaletu. Primetili smo da postoje razlike u taènom odreðenju prostiranja Sandzaka. Zato sto nastaje kao administrativna jedinica Otomanskog carstva, njegov teritorijalni domasaj, od trenutka nastanka, podlozan je slobodnoj volji Porte. Otuda i èeste promene. Kako su se one particular more info odvijale? Rastuãi znaèaj Novog Pazara, kao trgovaèkog stecista, ubrzo je potvrðen daljim napredovanjem u hijerarhiji, i to u dva navrata: najpre 1468, kada stièe position sehera, te 1485. godine, kada mu je pridodat i status kadiluka.9 Pa ipak, potreba za stvaranjem jedne zasebne, sada i u administrativnom smislu vaznije celine, dolazi do izrazaja tek sa opadanjem Otomanskog carstva, kako u moãi, tako i u teritoriji. Neuspesni pohod na Beè iz 1683. godine, i sedam godina povlaèenja otomanske vojske, do tada nepobedive, oznaèiãe poèetak jednog novog vremena za Balkan u celini. Nakon uspeha ustanka u Srbiji, i posebno nakon okupacije, te aneksije Bosne i Hercegovine, Sandzak se ponovo nasao na granici.

Preduslov demokratije je jednakost svih read more èlanova drustva, tako i zena na radu i njihovo jednako prisustvo u menadzmentu. O ovom aspektu njihove

The conventional language norm fulfils two fundamental demands: stability of language and its growth. The previous handles replacing of international conditions with Croatian equivalents or at least their adaptation website according to the policies with the Croatian language.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “prodato Things To Know Before You Buy”

Leave a Reply

Gravatar